دنیای ریاضی( Mathematical world)

ریاضیات دوره متوسطه اول


در طول روز به صورت عملی از کسرهای متعارفی استفاده می کنیم بدون آنکه به صورت عمیق به مفهوم کسر توجه داشته باشیم. زمانی که یک کیک را به قسمت های مساوی تقسیم می کنیم یا یک سیب را به صورت مساوی بین دو نفر تقسیم می کنیم از مفهوم کسر استفاده کرده ایم. ç معکوس یک کسر:معکوس به معنی واژگونه و وارونه است و اگر جای صورت و مخرج یک کسر را عوض کنیم معکوس آن بدست می آید.مثال: معکوس است.  ç نسبت ( ratio):نسبت به معنی پیوستگی، ارتباط، اتصال، خویشاوندی و رابطه میان دو شخص یا دو شیء می باشد و در ریاضی ارتباط دقیق و مشخص است و به کمک اعداد بیان می شود.  ç تناسب (proportion):تناسب به معنی با هم نسبت داشتن، وجود داشتن رابطه و نسبت میان دو شخص یا دو شیء می باشد و در ریاضی بیان تساوی دو نسبت را «تناسب» نامند. آب لـــیـــــوان12345??مایـع شـربـت246??1214 تـیـم فوتسـال12345??بازیکن اصلی51015??3035 شــمـاره آمار1234567نـــــــــــــــمره1720141013/516? با توجه به جدول بالا:1- نسبت آب لیوان به شربت  یا 1 به 2 است، یعنی میان آب لیوان به شربت یک ارتباط مشخص وجود دارد، به طوریکه در برابر هر لیوان آب 2 قاشق مایع شربت لازم است. 2- نسبت هر تیم فوتسال به تعداد بازکنان اصلی آن   یا 1 به 5 است، یعنی میان تیم فوتسال و تعداد بازیکنان آن رابطه و ارتباط مشخصی وجود دارد، به طوریکه هر تیم فوتسال 5 بازیکن اصلی دارد. 3- بین شماره آمار دانش آموزان و نمره آنان ارتباط مشخص وجود ندارد و برای این موضوع نسبت مشخصی نمی توان یافت.4- تساوی را یک تناسب می نامیم و می خوانیم : 1 به 2 مثل 4 است به 8. تساوی  را یک تناسب می نامیم و می خوانیم : 1 به 5 مثل 4 است به 20. ç تسهیم به نسبت: تسهیم به معنی سهم دادن ، سهم بندی کردن ، جزو جزو کردن می باشد. و در ریاضی بررسی نسبت یک مقدار به کل را « تسهیم به نسبت » می گوییم.مثال: در شکل زیر نسبت قسمت رنگ شده به کل شکل چقدر است؟ ç اعشار ، ممیز (decimal point):ممیز به معنی تمییز دهنده و جدا کننده می باشد و در عدد اعشاری علامتی است به شکل «/» یا  «0»  که برای جدا کردن قسمت کسری از جزء صحیح به کار می رود.مثال: 57/3 (سه و پنجاه و هفت صدم) عدد اعشاری است که 3 جزء صحیح و 57/0 قسمت کسری آن          می باشد. این دو قسمت به کمک علامت « / » از هم جدا شده اند. : تست1þ 1. معکوس مجذور عدد 5 کدام گزینه می باشد؟د)ج) ب) 25الف) 04/0    : تست2þ2. در عبارت  مقدار x کدام گزینه است؟د)7ج)ب)صفرالف)1  : تست3 þ  3. دانش آموزی  کتابش را در ماه اول و  بقیه را در ماه دوم مطالعه کرد ، چه کسری از کتابش مطالعه نشده است؟د)ج)ب)الف)    : تست4þ 4.چند درصد اعد اد یک رقمی اول هستند؟د) %5/22ج) %10ب) %25الف) %40   : تست5 þ 5. سیصد میکرون چند سانتی متراست؟د) ج) 3000 سانتی مترب)الف) 03/0 سانتی متر    : تست6 þ 6. شیر A مخزنی را در 3 ساعت و شیر B همان مخزن را در 9 ساعت پر می کند ، اگر هر دو شیر باز باشند ، مخزن در چند ساعت پر می شود؟د) 6 ساعتج) 25/2  ساعتب) 5/2 ساعتالف) 2 ساعت   : تست7 þ 7. کدام یک از کسرهای زیر بین دو کسر  قرار دارد؟د)ج)ب)الف)   : تست8 þ 8. نسبت 5 به  مانند 30 است به ...د)ج)ب)الف)  : تست9 þ  9. مبلغ 4500 تومان را بین 3 نفر تقسیم کرده ایم . به اولی  دومی و به دومی  سومی رسید، سهم نفر اول چند تومان بوده است؟د)1000ج)2000ب)3000الف)4000   : تست10 þ 10. به 30 لیتر الکل %85 چقدر آب اضافه کنیم تا الکل %34 بدست آید.د)38 لیترج)5/42 لیترب)40 لیترالف)45 لیتر   : تست11 þ 11. نسبت دو عدد است. اگر یکی از آن ها 12 باشد ، عدد دیگر کدام است؟د)20ج)16ب)8الف)24  : تست12 þ  12. 10% پولی را خرج کرده ایم ، 45 تومان باقی مانده است ، کل پول چقدر است؟د)50ج)60ب)150الف)140  : تست13 þ 13. در عدد 3 چند تا 6/0 وجود دارد؟د)8ج)15ب)5الف)4 .: Weblog
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۰ساعت   توسط رضایوسفی  |